Entreprenadformer och genomförandeformer

Vilken genomförande- eller entreprenadform ska du välja? Forsen är specialiserade på kvalificerad projekt- och byggledning inom Hus, Anläggning och Bostad. Vi vågar påstå att vi är specialister inom alla de vanligaste genomförandeformerna - generalentreprenad, totalentreprenad och inte minst CM, där Forsen har de främsta experterna i Sverige. Vi kan hjälpa dig välja.

Utmärkande för Forsen är att vi är oberoende, vilket gör att vi kan välja de mest lämpade leverantörerna för varje projekt. Det borgar i sin tur för en bra kvalitet till rätt pris. Vi verkar som en förlängning av våra kunders organisationer och ser alltid till kundens och projektets bästa.

Det är bra att välja genomförande- eller entreprenadform tidigt i processen, gärna redan under programskedet. Valet beror på projektets karaktär, tidplan och styrande förutsättningar men även på hur stor delaktighet och vilket ansvar beställaren vill ta för de olika delarna i projektering och genomförande.

Vi kan hjälpa dig som byggherre vid valet av genomförandeform och ersättningsmodell, beroende på vilket som passar ditt projekt bäst.

Vad ska du välja?

En grundregel är att ju mer tydligt ett projekt kan beskrivas i förväg, att gott om tid finns och att beroendet av andra är litet – desto enklare är det att handla upp till fast pris i konkurrens, kanske på totalentreprenad. Det ger byggherren ett minskat detaljansvar men samtidigt minskad delaktighet och möjlighet till påverkan efter att upphandlingen är gjord.

När det gäller mer komplexa projekt med tuff tidplan, känslig ekonomi eller många inblandade intressenter – då är det svårt eller omöjligt att definiera detaljer innan en genomarbetad upphandling kan göras. Då är det oftast fördelaktigt att genomföra projektet på delad entreprenad eller CM. Då kan byggherren styra utformning, kvalitet och kontroll över ekonomin i alla delar. Ändringar eller bättre precisering för upphandlingar senare när projektet påbörjats kan göras när ökad kunskap finns. Man kan alltså starta projektet snabbare och korta ner totaltiden.

Forsen har ett väletablerat arbetssätt, rätt resurser och kompetens.

En entreprenad

Vid traditionellt genomförande med general- eller totalentreprenad upphandlas en huvudentreprenör som leder och samordnar produktionen.

Främsta skillnaden mellan de upphandlingsformerna är att om byggherren leder och ansvarar för projekteringen fram till färdig bygghandling, så handlas en generalentreprenör upp som genomför projektet. Entreprenadformen kallas även genomförandeentreprenad. Byggherren ansvarar för funktion och samordning mellan handlingar.

Vid totalentreprenad, handlas entreprenaden upp med projekterings- och funktionsansvar för huvudentreprenören, grundat på en systemhandling eller rambeskrivning och mer generella ritningar. Att i förväg ha identifierat och preciserat krav och önskemål i tillräcklig omfattning, blir avgörande för vad som kommer att ingå i projektet efter upphandling. Det avgör omfattningen av den funktion, kvalitet och det resultat som kan förväntas. Totalentreprenören har rätt att välja funktionslösningar och material inom ramen för sitt kontrakt.

Kundfördel

 • Endast en kontraktspart
 • Trygga och genomarbetade regelverk
 • Vid fungerande konkurrens i enkla mindre och medelstora projekt
 • Om fast pris önskas, under förutsättning att det är hög kvalitet på handlingarna och överraskningar inte är förväntade.

Delad entreprenad

Vid delad entreprenad kan byggherren göra aktiva val och styra över projektets olika delar och valet av entreprenörer. Detta är speciellt viktigt vid komplexa installationer eller där specialistkunskaper inom olika områden krävs, för att säkerställa att leverantörer med rätt kompetens och erfarenhet anlitas.

Grundprincipen är att byggherren då sluter avtal med flera entreprenörer och svarar för att arbetena samordnas. Olika varianter förekommer, där ibland byggentreprenören upphandlas med övertagande av tids- och produktionssamordning.

Kundfördel

 • Val av entreprenörer
 • Direkt kommunikation med respektive entreprenör
 • Enklare med ändringar under projektet
 • Ökad kontroll och styrning av innehåll och ekonomi
 • Lägre kostnad – minskade entreprenörsarvoden

CM – Construction Management

Vid CM ges byggherren det största inflytandet och kontrollen av projektet. Det förutsätter att en kompetent projektorganisation upprättas för att leda och styra projektet. Forsen har projektledare och specialister som förstärker byggherrens organisation efter behov. Arbetsmodellen gör det möjligt att långt tidigare sätta igång med tidskritiska arbeten, exempelvis rivning, grundförstärkning eller beställning av stomme. Parallellt kan ett strukturerat projekteringsarbete fortgå och upphandlingar av delar och entreprenader göras i takt med tidplanens behov. Arbetssättet gör att detaljfokus på enskilda delar flyttas efterhand.

CM ger den största flexibiliteten, en kortare byggtid och högre kvalitet i de delar man vill sätta större fokus.

Kundfördel

 • När totaltid eller en snabb byggstart är viktigt
 • Ger insyn i och möjlighet att styra viktiga detaljer
 • Om projektförutsättningarna är oklara eller kan komma att ändras
 • Programkrav är oklara eller kan komma att ändras
 • När det är svårt att få bra konkurrens

Läs mer om CM här.

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK