Samverkan

Samverkan, på riktigt

Ingen är bättre lämpad att avgöra hur det ska byggas än den som är expert på det. Och det är först när experternas kunskaper tas tillvara fullt ut som vi har samverkan på riktigt. Det är då – och först då – som kan vi uppnå bästa resultat, till lägsta projektkostnad och effektivaste projekttid. Sådan är filosofin bakom Forsens samverkansmodell, som vi är ensamma om på marknaden.

Att genomföra projekt i samverkansform – eller ”partnering”, som det ibland kallas – är inget nytt begrepp inom byggbranschen. Men för beställaren är partnering ofta en illusion eftersom det mesta är bestämt på förhand. Entreprenörerna är utförare men sällan med och utformar idéerna. Och de stora byggföretagen har ramavtal med sina underleverantörer, vilket innebär att de inte konkurrensutsätter dem – och det leder i sin tur till högre kostnader.

Det här är galet, tycker vi på Forsen. Om vi istället utnyttjar delentreprenörernas kunskaper redan från början uppnår vi riktig kundnytta. Ingen har ju bättre kunskaper om hur man till exempel lägger ett undertak än takläggaren själv.

Utnyttja delentreprenörernas kunskap redan från början så uppnår vi riktig kundnytta
– Forsen

Genom att ta totalansvar för ett byggprojekt – från idé och hela vägen fram till färdig produkt och full garanti – kan vi inte bara erbjuda lägsta kostnad och kortast tid. Makten ligger dessutom hos byggherren under hela processen. I nära dialog med våra underleverantörer formar vi projektet stegvis, där alla vägval och prioriteringar baseras på verklig information om metod och pris. Detta gör vi innan kontraktet är skrivet, inte när produktionen är i full gång.

Vid produktionsstart är allt därför förberett och klart. Och tack vare den tid och det engagemang som alla experter har bidragit med under förberedelserna har vi hela kostnadsbilden klar när vi börjar bygga. Forsen tar sedan totalansvar för samordning med detaljerad tids- och ekonomisk styrning. Och med det här sättet att arbeta lyser de obehagliga överraskningarna med sin frånvaro. Vi gör som vi har sagt, helt enkelt. Och om något mot förmodan skulle gå fel så ser vi till att det blir åtgärdat under garantiperioden.

För att säkra en effektiv projektstyrning och kontroll på ekonomin krävs en enkel och spårbar struktur. Och på Forsen följer vi alltid samma struktur, oavsett om vi kostnadsberäknar, tidplanerar, utför, samordnar underentreprenörer, skriver protokoll eller söker efter leverantörsfakturor i vårt ekonomisystem.

Forsens samverkansmodell gynnar därför alla parter i projektet. Byggherren har full kontroll på metod och pris. Forsens underleverantörer får ta ansvar och utnyttja sina expertkunskaper. Och slutresultatet blir precis det som kunden beställde – levererat i rätt tid, med rätt kvalitet.

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK