Foto: Bergslagsbild AB
Foto: Bergslagsbild AB

Stadsdel i Höör får liv igen

På 1930-talet och många år framåt var Västra Stationsområdet i Höör en levande stadsdel. Men sedan knappt tio år är det till största delen en stor, livlös grusplan. Nu ska dock området få liv igen. Forsen projektleder nämligen den förberedande markutvecklingen inför det som ska bli en helt ny stadsdel med bostäder, mötesplatser och lokaler.

Höörs kommun har köpt den stationsnära tomten med syfte att utveckla en ny stadsdel, som ska bli en länk mellan Höörs centrum och Höör väster. Uppdraget att projektleda det förberedande arbetet gick till Forsen.
– Vi samarbetar med Fojab arkitekter och för en nära dialog med både kommunledningen och olika förvaltningar för att komma fram till vad som ska byggas och hur, säger Thomas Håkansson, projektledare på Forsen.

I den första etappen detaljplanelägger man tre kvarter med flerfamiljshus. Idag finns där ett gammalt trämagasin som eventuellt ska återvändas till någon form av verksamhetslokal. Det finns även en silo som troligtvis kommer att rivas. Resten är grus.

Illustration av FOJAB arkitekter

– Vi kom in i projektet redan före detaljplanearbetet, bokar in workshops med intresserade byggherrar och hjälper kommunen med de avtal som behöver skrivas för att det ska bli bra i slutänden. Detaljplanen är ju den som sedan styr hela den framtida byggprocessen. Hur många våningar ska byggas? Ska parkering ske ovan eller under mark? Och så vidare.

Området ligger intill järnvägen, vilket ställer särskilda krav på säkerhet och ljudnivå.
– Det är en tvåspårig järnväg som eventuellt ska utökas till fyra, och det ligger en genomfartsled utanför husen. Därför krävs det slutna kvarter för att hantera buller från järnvägen och biltrafiken. Vi utgår från en kvartersstruktur som möjliggör genomgående lägenheter med en tyst sida mot innergårdarna. På så vis klarar vi gällande riktvärden för buller.

Andra krav, som grundar sig i Höörs vision för 2025, är att området ska ha småstadskänsla, att gång- och cykeltrafik ska prioriteras och att de befintliga nivåskillnaderna ska tas tillvara. Den största utmaningen är dock inget av detta, det är att kunna hålla nere kostnaderna för byggandet.
– Höör är en mindre kommun med lägre prisnivåer än de större städerna i regionen. Samtidigt växer kommunen, och eftersom den ligger vid stambanan finns det goda pendlingsmöjligheter. Så nu handlar det för oss och arkitekterna att styra detaljplanen så att det går att uppfylla regelverket och få en bra stadsdel med rimliga hyresnivåer, säger Thomas Håkansson.

Rolf Carlsson, samhällsbyggnadschef i Höör kommun, betonar även han vikten av att få fram en detaljplan som leder till avtal med byggherrarna.
– Vi ska bygga en ny småstadsmiljö som håller över tid. Och det ställer högra krav på både gestaltningen och det byggnadstekniska, samtidigt som vi måste ha en vettig ekonomi.

  • Kund: Höör kommun
  • Forsens uppdrag: Projektledning av markutveckling
  • Kontakt hos Forsen: Thomas Håkansson
  • Genomförandetid: 2016 - 2018
  • Omfattning: 10 000 kvm
  • Arkitekt: Fojab arkitekter
  • Ort: Höör, Skåne

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK