Camilla Mattsson, hållbarhetschef

Hållbarhet

Under 2019 har Forsen tagit fram en handlingsplan för hållbarhet, påbörjat arbetet med att ta fram en hållbarhetsstrategi och rekryterat två personer som jobbar uteslutande med hållbarhetsfrågor.

Forsens kärnverksamhet är att leda effektiva och hållbara bygg- och anläggningsprojekt – och notera särskilt ordet ”hållbara”. Vi vill bidra till en hållbar samhällsutveckling och för oss innebär detta att de projekt vi leder ska:

  • inkludera hållbarhet i alla projektets skeden,
  • lämna projektet hållbart även efter att vårt arbete är avslutat,
  • arbeta proaktivt genom att hjälpa beställare att hitta nya infallsvinklar för både slutprodukten och utförandet av projektet,
  • inkludera samhället som intressent för att öka legitimiteten för hållbarhet.

Alla Forsens anställda kommer därför att genomgå en utbildning inom hållbar stads- och samhällsutveckling. Vi uppmanar dessutom våra projektledare att vidareutbilda sig inom hållbar projektledning, vilket många har gjort under året – medarbetarengagemanget för hållbarhetsfrågor är stort inom Forsen.

Flera av våra produktionsledare och byggledare kommer att vidareutbildat sig inom hållbarhet och digitalisering. Detta eftersom digitalisering och samverkan är en förutsättning för att skapa nödvändiga cirkulära flöden och därmed minska avfallet inom bygg- och anläggningsbranschen.

Forsen är certifierat inom både kvalitet (ISO 9001:2015) och miljö (ISO 14001:2015). Detta kräver i sin tur att vi regelbundet följer upp vår klimatpåverkan. Ramarna för Forsens hållbarhetsarbete har sin utgångspunkt i Agenda 2020 och FNs globala mål för en hållbar utveckling. Vår hållbarhetsstrategi består förutom lagkraven även av mål och krav som vi själva har satt upp.

Allt detta finns dokumenterat i vårt ledningssystem Forsen Flow, som vi har förfinat under året. Här finns alla styrdokument enkelt tillgängliga för medarbetarna, till exempel miljöpolicy, miljömål, miljöaspekter, miljöledning och övriga policys som bidrar till vårt hållbarhetsarbete. Detta inkluderar även jämställdhets- och mångfaldspolicy, Code of Conduct och Forsens värdegrund.

2020 intensifierar vi vårt hållbarhetsarbete ytterligare. Den handlingsplan som togs fram under året finns inskriven i affärsplanen för 2020 – här definieras ett antal prioriterade aktiviteter som ska genomföras under året. Vi kommer också att färdigställa hållbarhetsstrategin och definiera exakt vad hållbar projekt- och produktionsledning innebär för Forsen. För att kunna genomföra detta har vi sedan årsskiftet anställt ytterligare en medarbetare inom hållbarhetsstyrning och miljö.

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK