Tillsammans bygger vi ett bättre samhälle

Våra städer och samhällen står inför stora utmaningar kopplat till de snabba klimatförändringarna, och den ständigt ökande urbaniseringen. Detta medför att det behöver ställas höga krav på hållbarhet vid planering och utveckling av framtidens städer och samhällen.

Enligt Boverket står bygg- och anläggningssektorn för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan. Det krävs förändringar för att bromsa branschens höga förbrukning av energi och resurser. Planer och kravställningar behöver tas fram för att uppnå högre effektivitet och hållbarhet i alla led, från idé till produktion.

Forsens vision, ”ett samhälle bättre byggt”, innebär att vi som företag har en stor möjlighet att påverka framtiden. Forsen bidrar till denna omställning, genom att medverka i, och dela med oss av vår kunskap i olika projekt. Genom att arbeta med hållbar projekt- och byggledning, som innebär att vi inkluderar hållbarhet i projektens alla faser, kan vi med kompetens och engagemang göra väsentlig skillnad.

Tillsammans med våra kunder använder vi vår expertis för att leda projekt inom industrier, byggnader, energisystem, infrastruktur och andra delar av vårt samhälle, enligt FNs 17 globala mål för hållbar utveckling.

Vi gör skillnad i våra kundprojekt

På alla marknader där vi är verksamma har vi ett stort engagemang för att tillsammans med våra kunder se till att vi bygger ett bättre samhälle. Vi hjälper våra kunder att ta sig an utmaningar på ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart sätt i alla typer av uppdrag oberoende av vad projektet i slutändan ska bli.

Forsens hållbarhetsarbete har sin utgångspunkt i Agenda 2030 och FNs globala mål för en hållbar utveckling. För att hållbarhet ska vara en naturlig del av vårt dagliga arbete är målen för hållbarhet inte separat redovisade, utan integrerade i Forsens affärsplan.

Sustainable,Development,Wheel,Illustration,On,Black,Background.,Concept,Design,To

Hållbar affär och leverans

Att arbeta med hållbar projekt- och byggledning på Forsen innebär att inkludera hållbarhet i projektens alla delar och skeden. Hållbar projekt- och byggledning innebär förutom att leverera önskad kvalitet i rätt tid till rätt kostnad, även att genomföra det på ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart sätt. Vi leder flertalet projekt som miljöcertifieras eller ska miljöcertifieras eller har en uttalad miljöprofil. Se Forsen erbjudande

Vi ger råd till våra kunder om hur de kan förbättra sitt projekt eller uppdrags hållbarhet ur samtliga aspekter, med hållbara lösningar.

I våra projekt och uppdrag har vi riktlinjer för att tillse att arbeten sker etiskt korrekt, samt arbetssätt som motverkar korruption, tex genom vår Code of Conduct. För att motverka illegal arbetskraft och att projektdeltagare har bra villkor har Forsen ett samarbete med Fair Play bygg

Klimat och miljö

Forsen arbetar ständigt med att minska sitt klimatavtryck. Vi har potential att minska våra utsläpp genom att framför allt se över hur vi reser, vilka leverantörer vi väljer samt energiförbrukningen på arbetsplatserna. Allra störst möjlighet till påverkan har vi i våra uppdrag och projekt.

Transport: Vår bilpolicy ställer krav på att alla personalbilar ska ha så låg miljöpåverkan som möjligt. För att minska utsläppen ytterligare erbjuder Forsen även andra möjligheter för att minska utsläpp, exempelvis genom förmånscyklar eller ersättning för kollektivtrafiksresor. Forsen har även målet att minska koldioxidutsläppen för resor med bil och flyg inom tjänsten med 5% per anställd.

Energi: Forsen har förnybar el på samtliga kontor.

Inköp: Forsens inköp av varor, produkter och tjänster genomförs med hänsyn till klimat och miljö. Vi har även en fastlagd policy för hur vi gör alla våra inköp.

Medarbetare

Vi arbetar aktivt med frågor kopplade till jämlikhet och mångfald för att skapa lika förutsättningar. Vi speglar dagens samhälle och strävar efter mångfald bland våra medarbetare och vi är övertygade om att en heterogen blandning av olika etnicitet, ålder och bakgrund skapar de bästa förutsättningarna.

Jämställdhet: Vi arbetar aktivt med att vara ett jämställt företag, med en mångfald som speglar samhället.

Hälsa och välbefinnande: Genom att aktivt arbeta med medarbetares hälsa, välbefinnande, ledarskap och säkerhet.

Kompetens: Alla medarbetare erbjuds kontinuerligt utbildning inom miljö- och hållbarhet kopplat till samhällsbyggnad, både större heldagsutbildningar och mindre seminarium för att öka, bibehålla och sprida kunskapen ytterligare inom företaget.

Stort fokus internt på hållbarhet

På Forsen har vi ett gediget arbete med hållbarhet. Forsens affärsstrategier, tillsammans med uppförandekoden och företagets övriga policys, bredvid nationella likväl som internationella lagar och principer ligger till grund för vårt hållbarhetsarbete. Varje år uppdaterar vi våra hållbarhetsmål som är inarbetade i vår affärsplan eftersom hållbarhet genomsyrar allt vi gör. Under 2023 pågår arbetet med att ta fram en hållbarhetsrapport, som kommer att publiceras här under Q1 2024.

Vill du veta mer om hur Forsen arbetar med hållbarhet?
Välkommen att kontakta hållbarhetsansvarig: Helena Staaf

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK