Integritetspolicy

Det här är Forsens integritetspolicy. Här kan du läsa varför vi samlar in och lagrar dina personuppgifter när du använder våra tjänster.

Vår policy

Inom ramen för vår verksamhet kan vi komma att behandla personuppgifter som du själv lämnat, eller som inhämtats från någon annan (s.k. tredje part).

Dina personuppgifter behandlas t.ex. i samband med projektuppdrag, marknadsföring av våra tjänster samt beställningar av material som görs via vår externa web, vid rekrytering och anställning samt inom ramen för leverantörssamarbeten och övriga samarbeten.

Vi är måna om att skydda dina personuppgifter och följer de tillämpliga lagar och regler som finns för att skydda individers integritet.

I vår policy framgår vilka kategorier av personuppgifter som vi kan komma att behandla, vilka ändamål och vilken laglig grund behandlingen stödjer sig på.

Vi redogör också för principerna för gallring, var personuppgifterna behandlas samt dina rättigheter som registrerad i form av rätt till information, rättelse och radering m.m.

Om det ändå skulle uppstå frågor får du gärna höra av dig till oss på info@forsen.com

Dina rättigheter

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse eller komplettering, för överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller för att göra invändningar.

Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@forsen.com. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Du har rätt att begära att vi raderar dina uppgifter. Om det finns legala skyldigheter som hindrar att vi omedelbart raderar vissa personuppgifter kan vi neka din begäran om radering. Dessa skyldigheter finns t.ex. i bokföringslagstiftningen samt pga. intresseavvägning. Det är också möjligt att fortsatt behandling är nödvändig för att vi ska kunna göra gällande, försvara eller fastställa rättsliga anspråk.

Personuppgifter och personuppgiftsbehandling

Med ”personuppgifter” avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det kan därmed röra sig om uppgifter såsom namn, e-post-adresser eller telefonnummer men även uppgifter såsom foton eller IP-adresser kan omfattas om informationen kan kopplas till en fysisk person.

Förstoringsglas och fingeravtryck

Med ”personuppgiftsbehandling” avses varje åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter, oavsett om åtgärden är automatiserad eller inte. Exempel på vanligt förekommande behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, utlämning genom överföring och radering.

Potentiell kund

Att upprätta affärsrelationer med olika intressenter för att kunna leverera och utveckla Forsens tjänster och produkter är en viktig del av vår verksamhet.

I syfte att kunna kontakta dig i egenskap av potentiell kund kan vi komma att samla in dina kontaktuppgifter. Om du t.ex. beställer ett infoblad från vår externwebb eller om du i övrigt använder våra tjänster kan du komma att lämna information till oss som anses utgöra personuppgifter. Insamling kan komma att ske via vår webbplats, genom cookies, när du fyllt i ett formulär eller när du kontaktar oss via e-post.

Behandlingen av dessa personuppgifter stödjer sig på vår intresseavvägning av att kunna inleda, upprätta och bibehålla affärsrelationer, för att kunna distribuera material samt för att kunna utveckla våra tjänster och produkter.

Dina personuppgifter sparas i våra system för marknadsutskick i kommunikations- och informationssyfte. I varje utskick kommer du att ges möjlighet till avregistrering, en så kallad opt-out.

Vi behandlar dina personuppgifter till dess att de inte längre behövs för att uppfylla ovan nämnda ändamål eller till dess du begär att inte längre finnas registrerad hos.

De personuppgifter som Forsen samlar in för detta ändamål kan vara:

 • För- och efternamn
 • Kontaktuppgifter såsom e-postadress, telefonnummer, yrkestitel och arbetsplatsadress
 • Korrespondens mellan dig och Forsen
 • IP-adress och webbläsarinställningar.

Befintlig kund

Affärsrelationer med befintliga kunder, för att kunna leverera och utveckla Forsens tjänster och produkter, är det mest centrala av vår verksamhet.

Våra kunder ingår affärsavtal med oss och lämnar inom ramen för det ifrån sig personuppgifter. Detsamma gäller om du har beställt en produkt från vår externwebb (vårt magasin, ett infoblad, etc.) och vi behandlar då personuppgifter för att administrera din beställning och leverera den produkt/tjänst du har beställt.

Insamling kan ske via vår webbplats, genom cookies, när du fyllt i ett formulär eller när du kontaktar oss via e-post samt inom ramen för gällande affärsavtal och uppdragsbeskrivning.

Behandlingen av dessa personuppgifter stödjer sig på vårt uppdrag att fullgöra ingångna affärsavtal och intresseavvägning för att kontinuerligt utveckla Forsens verksamhet.

Dina personuppgifter sparas i våra system för att vi ska kunna leda och organisera våra projekt, för marknadsutskick och fakturering. I marknadsutskick ges möjlighet till avregistrering, s.k. opt-out.

Vi behandlar dina personuppgifter till dess att de inte längre behövs för att uppfylla ovan nämnda ändamål.

De personuppgifter som Forsen samlar in för detta ändamål kan vara:

 • För- och efternamn
 • Kontaktuppgifter såsom e-post-adress, telefonnummer, yrkestitel och arbetsplatsadress
 • Beställningshistorik
 • Korrespondens mellan dig och Forsen
 • IP-adress och webbläsarinställningar
 • Leverans- och faktureringsinformation
 • Betalningsinformation och annan information som du lämnar i samband med beställning eller leverans av en produkt eller tjänst
 • Projektdokumentation.

Kandidater

Relationer med potentiella medarbetare är en grundläggande förutsättning för att vi ska kunna rekrytera nya medarbetare och i förlängningen kunna leverera Forsens tjänster till marknaden.

I syfte att kunna kontakta intressanta kandidater gällande karriärmöjligheter samlar vi, både genom interna nätverk (tips från medarbetare), vår karriärportal och sökningar hos tredje part (t.ex. LinkedIn) in personuppgifter och behandlar dem i vårt kandidatsystem.

Behandlingen av dessa personuppgifter stödjer sig på vårt berättigade intresse av att kontakta dig som vi bedömer har en relevant profil ur ett rekryteringsperspektiv, samt för att även kunna kontakta dig för framtida karriärmöjligheter.

Dina personuppgifter sparas i vårt rekryteringssystem i syfte att skapa en relation med dig vid ansökningstillfället och/eller för framtiden.

Vi sparar dina personuppgifter i två år från inledande kontakt. Därefter kommer du att ges möjlighet till att samtycka om förlängd lagringstid alternativt ges möjlighet till avregistrering, s.k. opt-out.

För anställda medarbetare gäller separat Integritetspolicy.

De personuppgifter som Forsen samlar in i samband med rekrytering kan vara:

 • För- och efternamn
 • Kontaktuppgifter såsom e-postadress, telefonnummer, yrkestitel och hemadress
 • Korrespondens mellan dig och Forsen
 • URL:er till kandidatprofil hos tredje part
 • Kompetensbaserad lämplighet för tjänst
 • Intervjuanteckningar
 • Uppgifter som lagts upp i sociala media, t.ex. LinkedIn, och som bedöms vara relevanta och av väsentlig betydelse för att bedöma dina yrkeskvalifikationer
 • Fotografi
 • Testresultat och referenstagning.

Referenspersoner

Kontakt med referenser, baseras på personuppgifter som lämnas till oss från kandidater i vår rekryteringsprocess.

I syfte att kunna genomföra väl underbyggda rekryteringsprocesser kommer vi att behandla personuppgifter till dig som referens, som lämnats av kandidat.

Behandlingen av referensers personuppgifter stödjer sig på vårt berättigade intresse av att kunna kontakta lämnade referenser för att genomföra så grundliga och kvalitativa rekryteringar som möjligt.

Vi har som rutin att sammanfatta samtliga referensers utlåtanden till en referensrapport, vilken delges rekryterande chef och därefter lagras fram till dess en anställning avslutas.

De personuppgifter som Forsen samlar in i samband med referenstagning kan vara:

 • För- och efternamn
 • Kontaktuppgifter såsom e-postadress, telefonnummer, yrkestitel och arbetsplatsadress.

Underkonsulter

Våra underkonsulter – Forsen Friends – är vår förlängda arm ute i våra projekt och levererar konsulttjänster under Forsens paraply.

Som underkonsult ingår du affärsavtal med oss och lämnar inom ramen för det ifrån dig personuppgifter.

Insamling kan ske via vår webbplats, vårt kandidatsystem eller när du kontaktar oss via e-post samt inom ramen för gällande affärsavtal och uppdragsbeskrivning.

Behandlingen av dessa personuppgifter stödjer sig på vårt uppdrag att fullgöra ingångna affärsavtal, samt intresseavvägning av att affärsrelationen till dig utvecklas och att vi ska kunna kommunicera med relevanta kontaktpersoner.

Dina personuppgifter sparas i våra system för att vi ska kunna leda och organisera våra projekt, för nätverkskommunikation och aktiviteter och för fakturering.

Vi behandlar dina personuppgifter till dess att de inte längre behövs för att uppfylla ovan nämnda ändamål.

De personuppgifter som Forsen samlar in för detta ändamål kan vara:

 • För- och efternamn
 • Kontaktuppgifter såsom e-postadress, telefonnummer, yrkestitel och bolagsnamn
 • Personnummer/organisationsnummer
 • Korrespondens mellan dig och Forsen
 • IP-adress och webbläsarinställningar
 • Leverans- och faktureringsinformation.

Övriga leverantörer och samarbetspartners

Relationer med leverantörer och samarbetspartners är en förutsättning för att vi ska kunna bedriva Forsens verksamhet.

Våra leverantörer och samarbetspartners kan inom ramen för avtal komma att lämna ifrån sig personuppgifter.

Insamling kan sker vanligtvis via e-post samt inom ramen för gällande avtal och uppdragsbeskrivning.

Behandlingen av dessa personuppgifter stödjer sig på intresseavvägning av att få relationen att utvecklas, att vi ska kunna kommunicera med relevanta kontaktpersoner och att fullgöra ingångna avtal.

Personuppgifter sparas i våra system för att vi ska kunna leda och organisera våra samarbetsprojekt, för marknadsutskick och fakturering.

Vi behandlar dina personuppgifter till dess att de inte längre behövs för att uppfylla ovan nämnda ändamål.

De personuppgifter som Forsen samlar in för detta ändamål kan vara:

 • För- och efternamn
 • Kontaktuppgifter såsom e-postadress, telefonnummer, yrkestitel och arbetsplatsadress
 • Beställningshistorik
 • Korrespondens mellan dig och Forsen
 • IP-adress och webbläsarinställningar
 • Leverans- och faktureringsinformation.

Samtycke

I det fall en tjänst som vi tillhandahåller kräver ditt samtycke kommer vi att be dig lämna ditt samtycke. I samband med att du lämnar ditt samtycke kommer du att få bekräfta att du har läst vår integritetspolicy och att du samtycker till att dina uppgifter behandlas på det sätt som beskrivs häri.

stor tumme

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Ett tillbakadragande påverkar inte lagligheten av behandlingen som skett utifrån ditt samtycke, innan detta drogs tillbaka.

Om du återkallar ditt samtycke kommer vi inte längre att behandla de personuppgifter som grundas på ditt samtycke, såvida vi inte av legala skäl är förpliktade att fortsatt behandla dem.

Du kan när som helst skicka ett e-postmeddelande till info@forsen.com för att återkalla ditt samtycke eller om du inte önskar delta i sälj- och marknadsaktiviteter.

Cookies och Google Analytics

När du besöker vår hemsida kan vi lagra uppgifter på två sätt: genom cookies eller genom att du fyllt i ett formulär.

En cookie är en datafil som lagras i din dator för att vi ska kunna göra webbplatsupplevelsen bättre. I din webbläsares inställningar kan du ställa in vilka cookies som ska tillåtas, blockeras eller raderas. Cookien identifierar den webbläsare som du använder vid besöket. Nästa gång du besöker samma webbplats kan den läsa din cookie och visa sidorna enligt dina inställningar.

Vi använder cookies i formulär där du ex. ger ett omdöme, när du tittar på Facebook via webben, en video på Vimeo via webben och för att skilja människor och robotar åt.

Vi använder Google Analytics som samlar in information om hur webbplatsen används och information om hur du hittade till webbplatsen (besökets trafikkälla).

analys och grafer

Lagringstider

Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag och för att uppnå de syften som anges i den här policyn. Dina personuppgifter behandlas av oss under nedan tidsperioder.

 • Kund: Dina uppgifter sparas till dess vi har levererat den tjänst som du har beställt och därefter med stöd av intresseavvägning.
 • Epost: Om du har kontakt med Forsen via e-post lagras dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullfölja kontakten eller ingånget avtal.
 • Rättslig skyldighet: Forsen sparar sådant underlag som utgör räkenskapsinformation enligt gällande bokföringsregler.
 • Samtycke: I de fall vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke sparar vi endast dina personuppgifter så länge vi har ditt samtycke till det.
 • Direktmarknadsföring: Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring samt andra sälj- och marknadsaktiviteter, såvida du inte avsäger dig sådan direktmarknadsföring.

Observera att du kan komma att få inbjudningar till seminarier eller annat som kan vara relevant för dig. Vill du helt avsäga dig information från oss, vänligen meddela oss på info@forsen.com eller välj opt-out direkt i epost.

Var sker behandling

Forsen har som mål att alltid behandla dina personuppgifter inom EU/EES där våra egna system finns. Det kan dock förekomma att dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden som antingen själva eller genom underleverantörer är etablerade eller lagrar information i ett land utanför EU/EES.

Map of Europe

I sådant fall kommer vi att vidta alla rimliga legala, organisatoriska och tekniska åtgärder som krävs för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES.

Vi kommer aldrig att sälja din uppgifter vidare. Vi delar aldrig uppgifterna utan ditt samtycke förutom information från Google Analytics, som kan delas med vår webbyrå.

Mer information om GDPR

Mer information finner du hos Integritetsskyddsmyndigheten: www.imy.se

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK