Camilla Mattsson, hållbarhetschef.

Hållbarhetschefen Camilla Mattsson berättar

Under 2020 har vi utvecklat ett arbetssätt för hur Forsen ska jobba med hållbarhet. Detta har utgångspunkt i Agenda 2030 och FN:s globala mål för en hållbar utveckling. Såväl sociala som ekologiska och ekonomiska perspektiv genomsyrar arbetet. För att hållbarhet ska vara en naturlig del av vårt dagliga arbete är målen för hållbarhet inte separat redovisade, utan integrerade i Forsens affärsplan.

Forsen har under året tagit fram hållbarhetsmål för fyra fokusområden: affären, leveransen, medarbetare och klimat & miljö. Det är här vi koncentrerar vårt arbete och våra insatser – det är här det finns störst behov av förändring och utveckling, och också här som vi har störst möjlighet att påverka och göra skillnad.

Våra städer och samhällen står inför stora utmaningar kopplade till de snabba klimatförändringarna och den ständigt ökande urbaniseringen. Detta ökar kraven på hållbarhet vid planering och utveckling av framtidens städer och samhällen. Forsen är med och bidrar till denna omställning genom att medverka i och dela med oss av vår kunskap i olika projekt.

Det största klimatavtrycket inom bygg- och fastighetssektorn genereras av energianvändning under drift och avfall från pågående verksamheter. Men flera studier har uppmärksammat att även byggskedet – från råmaterialutvinning fram till färdig byggnad – har en avgörande betydelse för byggnadens totala klimatpåverkan.

Proaktiva tillsammans

I vårt arbete med hållbar projekt- och byggledning är vi proaktiva och bidrar med kunskap för att tillsammans med våra kunder hitta långsiktigt hållbara lösningar. Det är av yttersta vikt att hållbarhetsfrågorna finns med redan i planeringsskedet om man vill lämna över ett projekt som är hållbart efter avslut.

Alla våra medarbetare erbjuds kontinuerligt utbildning inom miljö- och hållbarhet kopplat till samhällsbyggnad. Vi har också utvecklat vår specialistkompetens inom miljö- och hållbarhetsstyrning av projekt. Detta ingår ofta som en del i ett större projekt men kan även upphandlas separat. Ett sådant uppdrag innefattar att vara rådgivande och sakkunnig inom miljö och hållbarhet, att leda och följa upp projekten samt föreslå förebyggande och förbättrande åtgärder.

Ökar tempot

Det kommande året intensifierar vi vårt hållbarhetsarbete ytterligare. Den handlingsplan som togs fram 2020 definierar ett antal prioriterade aktiviteter som ska genomföras under året. Bland annat fortsätter vi att utveckla vårt arbetssätt med hållbarhet i projekten och att definiera vad hållbar projekt- och byggledning innebär för Forsen.

Vi kommer också att vidareutveckla vårt ledningssystem så att medarbetarna har tillgång till de verktyg de behöver för vårt hållbarhetsarbete, och även inkludera hållbarhet i våra utbildningsplaner.

Vi ska stärka Forsens hållbarhetsvarumärke genom att visa att vi är med och utvecklar och bygger framtidens hållbara städer och samhällen. Det innebär att vi synliggör vårt hållbarhetsarbete för att inspirera, engagera och utveckla medarbetare samt visa att vi är en attraktiv och utvecklande arbetsplats.

Camilla Mattson, hållbahetschef

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK