Lindbacken - gator och VA med utmaningar

En ny stadsdel med både samfällda och kommunala gator – dessutom på lågt liggande mark med besvärliga grundläggningsförhållanden.
Utmaningarna är många när Forsen leder exploateringen av gator och VA i Lindbacken nordost om Uppsala.
– Forsens projektledare Mats Andersson är Uppsala Vattens representant mot både kommunen och byggherrarna. Och det har fungerat förträffligt, säger Malin Grundin, avdelningschef på Uppsala Vatten.

Hösten 2010 beslutade Uppsala kommun att bygga den nya stadsdelen Lindbacken med bostäder, förskolor, skola och parker. Uppsala Vatten svarar för utbyggnaden av infrastrukturen i området, det vill säga gator, vatten och avlopp.

– Normalt samarbetar vi med kommunen vid utbyggnad av kommunala gator och VA. Men här är det många samfällda gator med kommunalt VA. Därför skrev vi avtal om att bygga även de samfällda gatorna. Så kommunikationen har varit viktig eftersom vi har haft flera samarbetspartners än vanligt, säger Malin Grundin.

Detta förstärks ytterligare av att gator och bostäder har byggts samtidigt. Byggtrafiken har fått samsas med familjer som flyttar in, vilket kräver en god logistik. Och Forsen har uppdraget att projektleda.

– Jag medverkar under projekteringen för att få in bra bygghandlingar, jag upphandlar entreprenörer och jag ser till att kunden får den efterfrågade leveransen, säger Mats Andersson.

Lindbacken ligger på en ganska lös och lerig grund vilket innebär att man har behövt förstärka vissa områden. Dessutom ligger delar av området lågt så det är mycket dagvatten som måste hanteras.

– När man asfalterar ett stort område med över en mil gator, och dessutom hårdgör en stor del av fastighetsmarken, blir det mycket vatten på en gång vid en störtskur. Det medför stora krav på utformningen av dagvattensystemet med fördröjningsdammar så att vi inte släpper ut för mycket vatten i taget.

Dessutom har detaljplanen för området förändrats, från cirka 700 till cirka 1 000 bostäder, vilket även påverkar el- och vattenförsörjningen.

Allt detta är tekniska utmaningar som kräver god kommunikation och en bra samverkan med byggherrarna och entreprenörerna.

– Vi har haft ett stort förtroende och en öppenhet i våra diskussioner vilket har varit nödvändigt. Entreprenörerna lämnar en garanti på två år men Uppsala Vatten ska ju få en anläggning som håller i femtio, säger Mats Andersson.

– Det här är ett stort projekt och ett stort ansvar hos Forsen. Och det har fungerat väldigt bra. Mats är inhyrd konsult men fungerar i praktiken som en anställd hos oss vilket känns tryggt, säger Malin Grundin.

  • Kund: Uppsala Vatten
  • Forsens uppdrag: Projekt- och byggledning
  • Kontakt hos Forsen: Mats Andersson
  • Genomförandeform: Huvudsakligen utförandeentreprenader
  • Genomförandetid: 2015-2019
  • Omfattning: Cirka 110 hektar
  • Ort: Uppsala

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK