Foto: Per Myrehed
Foto: Per Myrehed

Komplexa markarbeten när industriområde blir stad

En helt ny stadsdel växer sakta fram i ett gammalt industriområde i nordvästra Stockholm. Bromstensstaden ska utvecklas till en tät och blandad stadsbebyggelse med både bostäder, butiker och service. Forsen ansvarar för byggledningen av markarbetena för områdets första etapp – ett både omfattande och komplext arbete.

Den nya stadsdelen Bromstenstaden beräknas omfatta cirka 2 300 bostäder när allt är klart. Markarbetena för områdets första etapp inleddes i oktober 2018, där Forsen svarar för byggledningen och fungerar som beställarens förlängda arm.
– Vi kontrollerar ekonomin och kvaliteten, hjälper entreprenörerna och driver projektet framåt så att tidplanen följs, säger Anders Lundman, byggledare på Forsen.

Projektet kommer sedan att innefatta bland annat bygge av nya pumpstationer, ett magasin för dagvatten, tre nya vägbroar, två gångbroar samt förstärkning med murar längs Bällstaån, som vid kraftiga regn kan svämma över.
– I projekteringen har vi arbetat mycket med olika dagvattenlösningar för att säkerställa att vi klarar de krav som staden ställer idag – exempelvis genom dagvattenmagasin, översvämningsytor och växtbäddar – och även klarar framtida utmaningar. Ändrade klimatförutsättningar medför även att de nuvarande vägbroarna måste ersättas med nya eftersom de gamla dämmer vid höga flöden, säger Margareta Biberg, byggprojektledare på Stockholms stads exploateringskontor.

Den största utmaningen är dock de geotekniska förutsättningarna, då området till stor del byggs på lera med mycket låg hållfasthet. Därför måste all mark förstärkas innan det nya VA-nätet byggs ut. Detta samtidigt som det befintliga VA-nätet måste vara i drift och fungera friktionsfritt.
– Totalt kommer runt 900 000 meter kalkcementpelare installeras och 60 000 kubikmeter med krossat berg köras in och läggas som överlast för att snabba på sättningarna i området. När allt har satt sig efter tre-fyra månader flyttar vi överlasten inom området och sparar på så vis både pengar och miljö, säger Anders Lundman.

– Projekteringen har varit komplicerad och ibland har vi varit tvungna att tänka om, men med en engagerad konsultgrupp har vi slutfört projekteringen för den första detaljplaneetappen. Forsen har varit till stor hjälp i arbetet och fortsätter nu med de pågående markarbetena på plats, säger Margareta Biberg.

  • Kund: Stockholms stad
  • Forsens uppdrag: Byggledning mark
  • Kontakt hos Forsen: Anders Lundman
  • Genomförandeform: Generalentreprenad
  • Färdigställt: Cirka 2023
  • Ort: Stockholm

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK