Foto: Trafikverket
Foto: Trafikverket
Foto: Trafikverket
Foto: Trafikverket

Hallsberg - från enkel- till dubbelspår

Forsen sköter byggplatsuppföljning när Hallsberg går från enkel- till dubbelspår för godstrafiken

Godsstråket genom Hallsberg ska gå från enkel- till dubbelspår för att öka kapaciteten och därmed möjligheten till fler miljövänliga gods- och persontransporter. Trafikverket har gett Forsen uppdraget att sköta byggplatsuppföljning för delen ”Bana”.

Projektet innebär bl.a. att ett nytt spår anläggs för godsstråket mellan befintligt godsspår 105 och Västra Stambanan. Anläggandet av det nya spåret medför att en ca 1,5 km lång sträcka av Västra stambanans dubbelspår behöver flyttas söderut, utanför befintlig järnvägsmark. Andra åtgärder är anläggande av växlar och nya teknikbyggnader, servicevägar, stödmurar och skyddsräcken. En ny järnvägsbro för godsstråket anläggs. Projektet omfattar även bullerskyddsåtgärder i form av skärm och/eller vall, fönster och uteplatsåtgärder på fastigheter.

Uppdraget påbörjades 1 november 2016 och beräknas pågå till 1 november 2020.

För mer information: www.trafikverket.se/genom-hallsberg

  • Kund: Trafikverket
  • Forsens uppdrag: Byggplatsuppföljning
  • Kontakt hos Forsen: Robert Ohlsson
  • Genomförandeform: Generalentreprenad
  • Genomförandetid: 2016 - 2020
  • Ort: Hallsberg (Uppsalakontorets uppdrag)

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK