Kvarteret Högvakten har fått ny glans

Ända sedan grundandet av Göteborg 1621 har kvarteret Högvakten legat vid händelsernas centrum. Exakt hur marken var bebyggd under den första tiden är oklart eftersom många handlingar och ritningar har försvunnit i de bränder som drabbat staden.

2014 fick Higab i uppdrag av fullmäktige i Göteborgs stad att grundförstärka Kvarteret Högvakten som led av kraftiga sättningar. Kvarteret består av fyra kulturhistoriskt värdefulla hus varav tre av dem även är byggnadsminne. Då husen var slitna, opraktiska och inte uppfyllde dagens krav på bland annat tillgänglighet gjordes det även en ombyggnad när de ändå var utrymda.

2015 började man med arkeologiska förundersökningar för att sedan starta upp arbetet i mars 2016 med rivningsarbeten, sanering av miljöfarliga ämnen, borrning och slagning av nya pålar. Stadshusgården återställdes till tidigare skick med stenläggning och ett glastak monterades över Wenngrenska gården och på marken gjöts en ny betongplatta.

Under 2018 genomfördes installationsarbeten och lokalanpassningar i Stadshuset, Wenngrenska huset och Strömska huset. I Börsen gick man igenom eventuella skador invändigt tillsammans med byggantikvarie och konservator.

Fram till årsskiftet 2018/2019 pågick också renovering av alla fasader och fönster på Kvarteret Högvakten. På Börsen innebär det att man blästrade ner delar av putsen, gjorde lagningar, putsade och målade.

I projektet ansvarade Projektgaranti/Forsen för produktionsledning och KA enl PBL.

  • Kund: Higab
  • Forsens uppdrag: Produktionsledning och KA enl PBL
  • Kontakt hos Forsen: Mohamed Kiswani
  • Genomförandeform: Samverkansentreprenad
  • Genomförandetid: 2016-2018
  • Ort: Göteborg

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK