Foto: Trafikverket
Bangården, Hallsberg
Foto: Trafikverket

Forsen sköter byggplatsuppföljning när Hallsberg går från enkel- till dubbelspår för godstrafiken

Godsstråket genom Hallsberg ska gå från enkel- till dubbelspår för att öka kapaciteten och därmed möjligheten till fler miljövänliga gods- och persontransporter. Trafikverket har gett Forsen uppdraget att sköta byggplatsuppföljning för delen ”Bana”.

– Det är ett mycket komplext projekt, säger Lars-Eric Sjöberg, byggledare, Forsen. Vi ska sköta ombyggnationen med pågående verksamhet på bangården och tågtrafik till och från Hallsberg som är nordens största rangerbangård och hjärtat i svensk godstrafik.
Utbyggnaden ansluter till befintligt dubbelspår norrut mot Örebro och framtida dubbelspår söderut mot Degerön och Mjölby.

Projektet innebär bl.a. att ett nytt spår anläggs för godsstråket mellan befintligt godsspår 105 och Västra Stambanan. Anläggandet av det nya spåret medför att en ca 1,5 km lång sträcka av Västra stambanans dubbelspår behöver flyttas söderut, utanför befintlig järnvägsmark. Andra åtgärder är anläggande av växlar och nya teknikbyggnader, servicevägar, stödmurar och skyddsräcken. En ny järnvägsbro för godsstråket anläggs. Projektet omfattar även bullerskyddsåtgärder i form av skärm och/eller vall, fönster och uteplatsåtgärder på fastigheter.

Uppdraget påbörjades 1 november 2016 och beräknas pågå till 1 november 2020.

För mer information: www.trafikverket.se/genom-hallsberg

Kontaktpersoner
Robert Ohlsson, affärsområdeschef Uppsala, Forsen: 070-219 68 65
Cajsa Lindgårdh, marknadsansvarig, Forsen: 0734-39 26 22

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK