Starta rätt och gör smarta val

Bygg- och anläggningssektorn står för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan, vilket gör det nödvändigt att genomföra förändringar för att anpassa sig till EU-taxonomins krav och accelerera den gröna omställningen. Det är av yttersta vikt att utveckla planer och riktlinjer som främjar ökad effektivitet och hållbarhet i samtliga skeden, från konceptualisering via produktion och drift till destruktion.

Det är i början som de stora penseldragen sker och som projekten sen ska följa till färdigställande. Det är under dessa tidiga skeden som den mest betydande förändringen initieras och där innovation och kreativitet möts. Därför är det av avgörande betydelse att engagera sig så tidigt som möjligt i processen, särskilt ur ett hållbarhetsperspektiv, vilket är en förutsättning för ett framgångsrikt samhällsutvecklingsprojekt.

En av utmaningarna med hållbarhet ligger i att få alla involverade i projektet att prata samma språk och mötas i en gemensam startpunkt och framdrift, att tillsammans skapa hållbara förutsättningar för utveckling av kommande områden för boende, arbete, rekreation och lek.

Genom engagemang, proaktivitet, kunskap, erfarenhet och vilja kan vi säkerställa kvalitet, byggteknik, kostnader och genomförande på ett hållbart sätt där sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarhetsaspekter beaktas.

Att etablera hållbarhetsperspektiv redan i detta tidiga skede är av särskild vikt, eftersom det sätter ramen för och underlättar hållbarhetsarbetet i senare skeden. Det skapar också möjligheter att:

  • Utveckla trygga stadsdelar med genomtänkta och inkluderande miljöer som främjar sociala sammanhang, jämställdhet och minskar utanförskap.
  • Skapa förutsättningar för långsiktigt hållbara investeringar.
  • Minska klimatavtrycket genom hållbar konsumtion, energiförsörjning och materialval.
  • Påverka miljöupplevelsen genom att arbeta med biologisk mångfald och skapa giftfria områden som ger trygghet för oss och våra barn.

Det finns olika tillvägagångssätt för att integrera hållbarhetsperspektiv i tidiga skeden, men alla inkluderar gemensamma nyckelaktiviteter:

  • Nulägesanalys för att förstå projektets förutsättningar och identifiera värden att bevara och skapa.
  • Lokalisering och planering av bebyggelse.
  • Utredning av de bästa möjliga lösningarna.
  • Dialog mellan olika intressenter såsom boende, verksamheter, kommuner, investerare och utvecklare.

Genom att arbeta med hållbar projekt- och byggledning, där hållbarhet integreras i alla faser av projektet, kan vi med kompetens och engagemang göra en betydande skillnad.

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK