Vad är ett tidigt skede?

Alla projekt startar med en idé om att skapa något nytt. Ett bostadsområde, ett infrastrukturprojekt, en fastighet, en ombyggnation eller liknande. Värdering och prioritering av parametrar som tid, ekonomi och kvalitet sker redan vid projektets begynnelse och baserat på projektets karaktär och förutsättningar kan prioritetsordningen variera från projekt till projekt. Under mina 17 år i branschen har jag har haft förmånen att vara en del av många olika typer av processer och har därmed insett värdet av att prioritera de tidiga skedena.

Att arbeta i tidiga skeden innebär att identifiera projektets syfte, vad som är viktigt och varför. Denna behovsanalys lägger sedan grunden för projektet och bör därefter ses som en ledstjärna att vända sig till under projektets gång. Behovsbilderna utvecklas och resulterar i programhandlingar, underlag för detaljplaner, kostnadsbedömningar och tidplaner. Behoven kommer att prövas mot de tre tidigt rangordnade parametrarna – tid, ekonomi och kvalitet – och därefter mynna ut i en projektering och senare en byggprocess. Gemensamt för samtliga lyckade projekt är en tydlig beställning sprungen ur en väl genomförd behovsanalys vilket innebär att resurser som tid och pengar nyttjas mer effektivt. vilket är en vinst för samtliga inblandade aktörer.

Vägen till ett lyckat projekt kan se ut på flera olika sätt. Vid förändring av exempelvis lokaler där den viktigaste parametern är ekonomi kan förutom lokalfrågan, andra processer så som betalningsmodeller, schemaläggningsfrågor, beläggningsbehov och organisationsstrukturer påverka projektets genomförande och lönsamhet. Att våga lyfta på många stenar, ställa frågor och dokumentera processen kan därför vara direkt avgörande för huruvida projektet vid dess färdigställande kommer anses vara ett lyckat projekt.
Det är inte ovanligt att det är flera olika konsulter som jobbar i de olika skedena av projektet och att behovsbilden som en gång i tiden presenterades av de som ska verka i lokalerna försvinner. Att flytta en dörr kan i projektering eller byggskedet kan anses vara en enkel sak där och då, men vara förödande för verksamhetens flöde när fastigheten färdig färdigbyggd. Därför är dokumentation av behovsbilden och någon som följer med processen från start till mål en viktig resurs för ett lyckat projekt.

En klok medarbetare beskrev det som följande:
”Vi tror att vi vet vad vi behöver men behöver vi verkligen det”.  

I norra Sverige står vi just nu inför enorma utmaningar kopplat till den gröna omställningen och de 1 000 miljarder kronor som kommer investeras i vår region. Jag vill därför ta tillfället i akt att uppmana alla beställare att i ett tidigt skede ta sig tid att definiera vad varje enskilt projekt ska åstadkomma, förankra detta med alla inblandade parter och vara tydlig i sin beställning. Men också att våga ifrågasätta en etablerad sanning och se möjligheterna i det som nu sker rakt framför näsan på oss.

/Pernilla Hellberg
Projektledare Tidiga skeden

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK