Bikupan - ett modernt och hållbart parkeringshus

I december förra året stod Solnas nya parkeringshus, Bikupan, klart. Forsen har varit en drivande aktör i genomförandet av detta projekt i nära samarbete med byggherren Fabege. Forsen har haft ansvar för projektledning, projektering och produktionsledning från programhandling till färdigställande. Genomförandeform för projektet har varit CM (Construction Management).

Bikupan är ett tio våningar högt cylinderformat parkeringshus där gestaltningen har fått ta plats med en fasad av hög klass utförd i glas och metall. Fasaden är uppbyggd av 2162 hexagoner i ett bikupemönster bestående av 1775 hexagoner i anodiserad aluminium och 387 hexagoner i glas. Ett antal hexagoner har även försetts med dold infäst belysning som lyser under dygnets mörka timmar och bidrar till en känsla av trygghet. Den höga betongsockeln består av prefabricerade välvda betongelement med hexagonformade ursparningar som speglar fasadens mönster.

Miljö- och hållbarhetsaspekterna har varit av stor vikt i projektet. Parkeringshuset Bikupan, erbjuder 540 parkeringsplatser varav hälften är utrustade med elbilsladdare och resterande är förberedda för utbyggnad. På taket finns 175 solpaneler vilket utöver byggnadens förbrukning möjliggör elbilsladdning med solcellsel. Taket används även för fördröjning av dagvatten där hela takytan är täckt med mossedum och en mindre yta örtsedum med sandhabitat som främjar en miljö där insekter trivs. På bottenvåningen finns cykelgarage och miljövänlig biltvätt med vattenånga.

Under projektets gång har det funnits flera utmaningar. Allt från den inledande fasen med att utveckla en ny detaljplan för området till att genomföra flytt och omläggning av bland annat Solna Vattens huvudledningar. Projektet innefattade även att genomföra detaljplanen på allmän plats med nya gång- och cykelvägar, signalreglering av två korsningar, ny torgyta och rening av dagvatten i växtbäddar. Den begränsade ytan och den komplexa omgivningen med vägar, broar och ramper skapade logistiska och byggnadstekniska utmaningar. Men genom ett gott samarbete mellan alla inblandade parter och noggrann planering lyckades man lösa de utmaningar som projektet ställdes inför.

Sammanfattningsvis är Bikupan ett modernt och hållbart parkeringshus som integrerar hållbara energilösningar och främjar elektrisk mobilitet.

  • Kund: Fabege
  • Forsens uppdrag: Projekt-, projekterings-, produktions-, installations- och byggledning samt kalkyl och KA enl. PBL
  • Kontakt hos Forsen: Johan Falemo
  • Genomförandetid: Våren 2016-december 2023
  • Omfattning: Bruttoarea cirka 20 000 kvadratmeter
  • Arkitekt: Archus Arkitekter
  • Ort: Solna

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK