Forsen och Tyresö kommun säkrar miljöuppföljningen i entreprenader

Uppdraget Norra Tyresö Centrum Etapp 3 omfattar ombyggnation av Simvägen plus byggnation av en ny gång- och cykelväg längs med Tyresövägen och ska stå klart sommaren 2024. Tyresö kommun har i projektet visat på höga miljöambitioner att följa upp ställda miljökrav i ett antal entreprenader. För Forsen har detta inneburit ett utökat byggledningsuppdrag där vi även anlitats som miljösamordnare.

Efter ombyggnationerna kommer Simvägen ha en högre standard och vara mer trafiksäker med bland annat nya cykelvägar, gatuträd och upphöjda passager för fotgängare. Även nya ledningar läggs ner för att försörja den nya ishallen och kommande bostäder inom området med fjärrvärme, el, sopsug, vatten och avlopp.

Forsens utökade uppdrag som miljösamordnare har bland annat innefattat uppföljning av lagkrav och kundens högt ställda miljökrav i kontrakt samt myndighetsbeslut i entreprenaden genom möten, ronder och dokumentgranskning, plus att föra dialog med berörd tillsynsmyndighet. Arbetet har skett i nära samarbete med Tyresö kommuns projektledare Dipu Hossain, Forsens byggledning och anlitad entreprenör JVAB.

Forsens hållbarhetsarbete går mycket ut på att utbilda och engagera. I vårt arbete med hållbar projekt- och byggledning är vi proaktiva och vill hela tiden bidra med kunskap, för att tillsammans med våra kunder hitta långsiktigt hållbara lösningar. I branschen finns behov att stärka uppföljningen av ställda miljökrav vilket även Upphandlingsmyndigheten konstaterat i en rapport från 2023, menar Åsa Burman, hållbarhetsledare, Forsen Stockholm, och miljösamordnare i projektet.

– Genom en systematisk uppföljning av hållbarhetskraven som en naturlig och integrerad del i bygguppföljningen nås bäst framdrift och en snabbare omställning mot mer hållbara lösningar. Forsen vill gärna vara med och påverka och visa på mervärdet av att få bättre kontroll på miljöfrågorna i projekten från beställarhåll och säkerställa så att miljökraven hålls och uppfylls vad gäller tillståndsbeslut, lagkrav och ställda kontraktkrav kopplat till miljö. Vi vill bidra till att kunna gå från ord till handling.

Projektet Norra Tyresö Centrum Etapp 3 följer Trafikverkets miljökrav för storstäder, som bygger på en överenskommelse om att minska miljö- och klimatpåverkan vid genomförande av entreprenader. Tyresö kommun vill dock ta arbetet ett steg längre.

– Vi har ambitionerna att uppnå ett ekologiskt hållbart Tyresö, förklarar Dipu Hossain, projektledare Tyresö kommun. Kommunen ska arbeta för att nå de regionala miljömålen för Stockholms Län och det uppnår vi genom olika åtgärder på projektnivå. Miljösamordnare från Forsen har haft en viktig och avgörande roll i det här och som projektledare är jag väldigt stolt över det resultat vi har uppnått. Vi har gemensamt med entreprenören i en utförandeentreprenad fast i samverkans anda satt miljöarbetet i fokus.

Att driva hållbarhetsarbetet framåt handlar om att hela tiden försöka ta nya grepp och göra det tillsammans, menar Åsa Burman.

– I detta fall i samverkan med både Tyresö kommun och entreprenör. Att följa upp miljökraven i alla projekt är väldigt viktigt för att kunna driva ett hållbarhetsarbete och där vill vi på Forsen vara delaktiga.

  • Kund: Tyresö Kommun
  • Forsens uppdrag: Byggledning, kvalitetssamordnare och motmätare
  • Kontakt hos Forsen: Åsa Burman
  • Genomförandetid: Mars 2023 – Juni 2024
  • Omfattning: Etapp 3, utbyggnad av infrastruktur såsom ledningsarbeten och vägbyggnad, men även viss del finplanering samt GC bana utmed Tyresövägen
  • Ort: Tyresö

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK