Camilla Mattsson, hållbarhetschef, Forsen.

Bygga på industrimark – så hanterar du riskerna

Vad finns dolt under marken? Oftast ingenting. Om vi inte bygger på gammal industrimark. Då kan det finnas föroreningar som i värsta fall försenar bygget både månader och år. Mycket går dock att undvika genom bra kunskap och goda myndighetskontakter.

På före detta industrimark är det vanligt med mark- och grundvattenföroreningar efter tidigare verksamheter. Och om man upptäcker detta först när bygget redan är igång kan det innebära kraftiga förseningar och höga kostnader.

Därför är det viktigt att i ett tidigt skede ta kontakt med tillsynsmyndigheten och att de föreskrivna åtgärderna finns med i projekteringen. Detta påverkar också tidplanen eftersom jorden måste provas och analyseras.

Om man vid provtagningen hittar högre halter av föroreningar än vad man förutsett kan tillsynsmyndigheten stoppa hela projektet i väntan på ytterligare riskutredningar. Och vill det sig riktigt illa kan myndigheten ställa krav på ändringar i byggnadernas utformning, för att inte riskera människors hälsa och välmående.

Beroende på omfattningen och riskerna med mark och grundvattenföroreningar finns det två olika angreppssätt – sanera eller bygga säkert ovanpå föroreningarna.

Det sistnämnda kräver en hel del åtgärder i byggnaderna, exempelvis dubbla bottenplattor, ventilationssystem, radonslangar och omfördelning av ytor för parkeringsgarage i bottenplan.

Likväl kan det vara enklare att överbygga än att sanera, men det är ett beslut som måste tas i samråd med tillsynsmyndigheten. Och då krävs underlag av hög kvalitet, där förutsättningar, risker och kostnader framgår. I förslaget ska det tydligt framgå att det går att bygga säkra bostäder utan att sanera marken. Förslaget måste även innehålla ett kontrollprogram både för själva utförandet och för den färdiga byggnadens drift och underhåll.

Med andra ord: Det bästa sättet att vinna tid är helt enkelt att presentera en grundlig plan, med utredningar av högsta kvalitet. Och att aldrig nonchalera föroreningsaspekten.

Den här texten har tidigare varit publicerad i Fastighetsvärlden.

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK