Louise Landberg berättar om fördelarna med Construction Management.

Så tar du mindre risk i oroliga tider

Sällan har byggmarknaden varit så osäker som idag. Pandemin har förändrat efterfrågan på lokaler, räntan stiger och det pågående kriget innebär både kostnadsökningar, materialbrist och en förändrad arbetsmarknad.

Det innebär i sin tur ett ökat risktagande för den som ska bygga. Därför finns det extra stor anledning att se över vilken genomförandeform som är mest lämpad för det planerade projektet i stället för att rutinmässigt göra som vi brukar. Och här kan CM (Construction Management) ha stora fördelar.

CM är ingen ny företeelse. Redan när de byggde skyskrapor i New York vid förra sekelskiftet skedde det genom delad entreprenad och i egen regi av byggherrarna, även om termen Construction Management inte var uppfunnen ännu. Och idag är CM en etablerad metod, som är särskilt lämplig i osäkra tider.

CM innebär att den upphandlade projektledaren går in och stärker byggherrens organisation i stället för att ”bara” vara leverantör och motpart med egna särintressen. Rätt använt kan CM ge en lägre kostnad, kortare byggtid, högre kvalitet och större flexibilitet.

Det sistnämnda är extra viktigt när marknaden ser ut som den gör idag, eftersom det är svårt att bestämma ramarna i förväg när du inte känner till spelreglerna. Om du bygger på CM har du stora möjligheter att förändra projektet under resans gång och justera investeringsbeslutet.

Om du i stället har upphandlat ett byggföretag på totalentreprenad har du inte samma möjlighet att styra tekniska lösningar, omfattning, kalkyl och budget. Byggföretaget kontrollerar stora delar av underleverantörssektorn och sitter i förarsätet medan det är byggherren som tar de flesta riskerna.

Med CM kan du komma igång tidigare med till exempel förberedande markarbeten och upphandlingar medan projektering pågår, och därmed korta projekttiden. Du kan också lämna hela delar av byggnaden helt rå, för att bestämma innehållet först när det finns en hyresgäst. Genom att bygga på CM styr du som byggherre projektet själv och kan göra alla inköp i fri konkurrens med de entreprenadindelningar som passar projektet bäst och ger den produkt du vill ha.

Finns det då inga nackdelar med CM? Jo, det ställer krav på dig som byggherre – du får insyn i projektet och kan styra detaljfrågor på ett helt annat sätt än vid andra genomförandeformer. Men då måste du avsätta både tid och engagemang. Men kanske det är just den tiden och engagemanget som krävs i osäkra tider för att lyckas?!

När man diskuterar CM blir en del personer rädda eftersom de ser framför sig hundra olika entreprenörer som byggherren måste hålla reda på. Men det går att kombinera de olika genomförandeformerna och mängden entreprenader så att det blir både praktiskt och fördelaktigt – inom ett CM-projekt finns det oftast både totalentreprenader och utförandeentreprenader parallellt. Det viktiga är att alltid utgå från projektets förutsättningar, vilka mål du vill uppnå och vad som passar på den rådande marknaden. Och just idag är svaret väldigt ofta Construction Management.

Louise Landberg, affärenhetschef och projektledare, Forsen

 

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK