Pågående samtal vid Flottsundsbron i Uppsala

Säkraste arbetsplatsen är den där vi talar med varandra

”Jag ska bara…”. Känns det igen? Det är ofta då som olyckor sker på arbetsplatsen, när det är stressigt och vi slarvar med säkerheten för att hinna. Det kan handla om skärsår och mindre fall men också om allvarliga olyckor. Och varje olycka på jobbet är en för mycket.

I grunden är detta arbetsgivarens ansvar, men det här är en fråga som hela byggbranschen måste jobba med, varje dag. För många olyckor går att undvika om samtliga parter är engagerade och alla hela tiden kommunicerar med varandra – inte bara vid skyddsronderna.

De farliga jobben försvinner sakta och vi har idag en bra lagstiftning i Sverige med detaljerade föreskrifter från Arbetsmiljöverket. Men ändå minskar inte olyckorna så mycket som vi skulle vilja.

Ett av skälen kan vara den bygghausse som vi har upplevt de senaste åren med tajtare deadlines och fler arbetade timmar. Det är tyvärr också vissa företag som har okunskap om lagstiftningen eller som prioriterar bort säkerhetsrutinerna när det blir stressigt.

En annan förklaring är att vi har många olika nationaliteter ute på arbetsplatserna idag. Alla är inte vana vid det svenska säkerhetsföreskrifterna och ibland kan det uppstå kommunikationssvårigheter eftersom en del varken kan svenska eller engelska. Men entreprenörernas arbetsledning måste säkerställa att alla verkligen har förstått och tagit till sig regler och arbetsplatsinstruktioner.

Lagstiftningen förstärktes 2008 med införandet av en Bas-P-funktion, som bevakar arbetsmiljöfrågorna under projekteringen för att bland annat få bort risker redan på ritstadiet. Sedan lämnas ansvaret över till Bas-U under utförandet, som samordnar arbetsmiljöarbetet och uppdaterar arbetsmiljöplanen.

När vi på Forsen jobbar i våra större CM-projekt tar vi ofta på oss både Bas-P- och Bas-U-rollen. Vi har tagit fram rutiner, checklistor och mallar för att uppfylla kraven och fånga upp så många risker som möjligt i ett tidigt skede.

Väsjön, Sollentuna

Ute på arbetsplatserna måste samtliga gå igenom arbetsplatsreglerna innan arbetet startar. Vi utför gemensamma riskbedömningar och arbetsberedningar och vi ser till att det är en god tidsplanering samt ordning och reda ute på arbetsplatserna.

Även individen har ett ansvar för att följa de uppsatta reglerna ute på bygget. Om han eller hon inte sköter sig kan det resultera i en varning. Och om överträdelsen är upprepad eller allvarlig så innebär det avvisning från arbetsplatsen.

Vi har även tagit fram ett särskilt händelseformulär som alla kan fylla i. På så vis underlättar vi rapporteringen av brister på arbetsplatsen och kan åtgärda dem innan ett tillbud eller en olycka händer.

Vi på Forsen samlar in samtliga tillbud- och olycksfallsrapporter från de arbetsplatser där vi är Bas-U. Dessa går vi igenom årsvis för att eventuellt fånga upp om vi gör några systematiska fel. De slutsatser vi drar utgör även underlag för specifika utbildningar för våra produktionsledare, produktionschefer eller installationssamordnare – allt för att bli ännu bättre. Ledningsgruppen gör också ett antal arbetsplatsbesök varje år för att ytterligare uppmärksamma att arbetsmiljön är en viktig fråga för Forsen.

Men hur man än vrider och vänder på det så är det engagemanget hos byggherren, projektledningen och arbetsledningen som verkligen kan göra skillnad. Om ledningen på arbetsplatsen inte prioriterar säkerhetsfrågorna sprider det sig ganska snabbt, medan en god dialog minskar risken för onödiga tillbud och olyckor. För vi har ju ändå ett gemensamt intresse: att alla ska komma hem hela från jobbet.

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK