Foto: Jonas Kunze
Foto: Jonas Kunze
Foto: Malin Ärlebäck, Forsen
Foto: Malin Ärlebäck, Forsen

Anläggning

Från minsta lekpark till omfattande infrastrukturprojekt. Forsens samlade kompetens inom anläggning är både bred och djup, och innefattar de flesta teknikområden.

Forsen har stor erfarenhet av att driva olika anläggningsprojekt inom exploatering och infrastruktur. Våra uppdrag omfattar projekt- bygg- och projekteringsledning åt offentliga och privata kunder, både i tidiga skeden och vid genomförandet.

Vi är kring 40 välutbildade medarbetare inom anläggning med olika bakgrund och med tidigare erfarenhet som kunder, entreprenörer och projektörer. De flesta av oss är ingenjörer, och förutom projekt- och byggledning har vi spets­kompetens inom bland annat grundläggning, berg, betong, park och torg, gatubyggnad och VA. Vi erbjuder kompletta projektorganisationer eller förstärker kompetensen hos våra kunder.

– Vi på Forsen har en styrka i vår bredd, som få av våra konkurrenter kan matcha. Vi kan driva stora anläggningsprojekt, och tillsammans med våra kollegor som har kompetens inom husproduktion och installationer kan vi genomföra projekt med både anläggning och hus. Ett exempel är tunnelbanedepån i Norsborg. Här har Forsen arbetat med projektledning av genomförandet, projekteringsledning samt produktionsledning för teknikområdena tunnel, mark, VA, anläggning och BEST. Utifrån projektets behov erbjuder vi den projektgrupp som passar bäst för uppdraget, säger Jessica Dagert, affärsenhetschef på Forsen.

Till skillnad från många konsultbolag är Forsen oberoende – vi arbetar enbart åt kunder, utför ingen projektering och riskerar därmed inte att hamna i en konfliktsituation där vi upphandlar oss själva.

Vi arbetar mycket med exploateringsprojekt för bostäder och ett exempel är stadsutvecklings­projektet Norra Djurgårdsstaden. När allt är färdigt är den en av världens mest klimatpositiva stadsdelar med 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser. Forsen svarar för projektledning, byggledning och projekteringsledning för delar av projektet som innefattar både markarbeten, gator, ledningar, torg och parker.

Anläggning - det här gör vi

 • Gator och infrastruktur vid exploateringar
 • Grundläggning och markförstärkning
 • Underjordsberg, bergrum och tunnlar
 • Bro- och betongarbeten
 • Vägar
 • Järnvägar
 • Vatten och avlopp
 • Idrottsanläggningar
 • Landskap, gröna miljöer och finplanering
 • Besiktning av gata och VA samt park
 • Besiktning av lekplatser (kan vi erbjuda i Stockholm- och Uppsalaområdet).

Forsen kan gröna miljöer

På Forsen har vi också landskapskompetens för att garantera att frågor avseende utemiljön tas om hand på bästa sätt genom hela projektkedjan.

Vi kan ge stöd i hur man planerar sin utemiljö så att man inte hamnar i en framtida underhållsskuld. Genom att planera sin utemiljö på ett genomtänkt sätt kan man få en anläggning med hållbara lösningar och som även är enkel att sköta. Då finns det stora förutsättningar för att anläggningen ska kunna stå sig över tiden.

Läs mer här: Gröna miljöer – park och landskap

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK