Tidiga skeden

De tidiga skedena är själva grundbulten för en lyckad byggprocess. Och för att detta ska ske så smidigt som möjligt krävs att vi redan från början identifierar vilken funktion byggnationen ska ha och att vi hittar samspelet mellan byggnaden och omgivningen. Vi bygger mer än bara hus – vi bygger stad.

”Tidiga skeden” är ett begrepp inom byggbranschen där betydelsen kan variera beroende på vem du frågar, och det skiljer sig även från projekt till projekt. För oss betyder det att hjälpa kunden att möjliggöra utveckling av sina fastigheter, antingen genom nybyggnation eller utveckling av befintliga byggnader.

Vi inleder arbetet i de tidiga skedena med att definiera behovet och möjligheterna tillsammans med kunden – ibland redan i sökandet efter en lämplig fastighet. Vi har sedan löpande kontakter med myndigheter, till exempel kommunens stadsbyggnadskontor. De styrande parametrarna varierar beroende på fastighetens förutsättningar och kan omfatta miljöinventeringar, trafik- och parkeringsutredningar, livscykelanalyser, bullerutredningar, dagvattenhantering, geotekniska undersökningar med mera.

Vi har inte bara kunskap om tidiga skeden, vi vet också vilka problem som kan uppstå senare om du inte gör rätt från början – det är viktigt att det finns en framtida flexibilitet inom ramen för detaljplanen. Vi ser därför till att redan tidigt ta upp frågan om fasader, grundläggningsmetoder, produktionsplanering, energioptimering och annat som kan påverka utformning och genomförande. Om detaljplanen behöver anpassas har vi lång erfarenhet även av. Vår roll att göra allt som kan göra kommande byggprocessen så smidig som möjligt, helt enkelt.

Vi lägger också stor vikt vid hållbarhetsaspekterna både ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Kraven på hållbarhet har ökat kraftigt de senaste åren och på Forsen arbetar strukturerat under hela byggprocessen för att bland annat minimera klimatpåverkan och skapa trygga inkluderande platser. Vi har erfarna miljöledare och hållbarhetskunniga konsulter som säkrar den delen av processen.

Tillsammans med fastighetsägaren eller kommunen, beroende på vem som är vår beställare, ser vi även till att synka önskemålen med samhällets vision om vad marken ska användas till. Det handlar om att skapa en attraktiv plats där människor kan trivas i samspel med omgivande kvarter och miljö. Här kommer Forsens kompetenser inom både fastighets- och anläggningsprojekt väl till pass och vi samarbetar alltid mellan våra affärsområden för att få ett så brett perspektiv som möjligt.

Arbetet under de tidiga skedena involverar både arkitekter, landskapsarkitekter, stadsutvecklare och ingenjörer, bland annat för att skapa en attraktiv miljö och uttryck mellan husen. Men den av oss som leder projektet behöver alltid ha koll på helheten och samla alla aktörer runt ett gemensamt mål. Det är detta som är nyckeln till ett lyckat genomförande.

Genomförande kommer efter tidiga skeden

Oavsett typen av projekt och genomförandeform kan Forsen leda och driva hela genomförandefasen: projekteringsarbete, upphandlingar, byggledning och ekonomiuppföljning. Vi jobbar med alla entreprenad- och genomförandeformer.

Läs mer här – genomförande

Referenscase

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK