Det här är vi bra på - våra kunskaper och tjänster

Vi är specialiserade på kvalificerad projekt- och byggledning inom framför allt hus, anläggning, samhällsfastigheter, industri och bostad och arbetar med flera olika genomförandeformer.

Vi kan leda och driva hela utvecklings- och byggprocessen, från idé och hela vägen fram till att er byggnad eller anläggning är överlämnad och driften är säkerställd. Vi är en förlängning av er egen organisation och ser alltid till både ert och projektets bästa.

Utmärkande för Forsen är att vi är oberoende, vilket gör att vi kan välja de mest lämpade leverantörerna för varje projekt. Det borgar i sin tur för en bra kvalitet till rätt pris.

Många av våra medarbetare är civil- eller högskoleingenjörer, främst inom samhälls- eller väg- och vattenbyggnad. Men vi har även arkitekter, landskapsarkitekter och lantmätare bland våra projektledare.

Till höger kan du se vilka kompetenser vi kan erbjuda och nedan förklarar vi rollerna lite mer ingående. 

Projektledning

Ledarskapet i projekt är av stor betydelse. Projektledaren har bred kunskap och övergripande kontroll på projektet. De känner byggprocessens olika faser och ser till att slutresultatet blir det bästa tänkbara utifrån uppsatta mål gällande tid, kvalitet och ekonomi.

De hjälper dig leda och koordinera projektets organisation och olika delar. Projektledaren leder och samordnar möten, tar ansvar för att planering, ekonomistyrning, upphandlingar, kontakt med myndigheter och liknande fungerar. Projektledaren ansvarar för att projektledarrapporter upprättas och redovisas kontinuerligt, för att ge dig en bra kontroll över ditt projekt.

Projektledaren jobbar nära dig som kund, ser möjligheter och försöker identifiera och undanröja problem och säkerställer att alla som ingår i projektet har kunskap om dess mål och syfte.

Projekteringsledning

Projekteringsledaren upprättar tidplaner, tar fram rutiner, mallar, kontrollplaner och andra styrande dokument för projekteringen. Ansvarar vanligtvis för att ta fram underlag för upphandling av konsulter och entreprenörer och samverkar med upphandlare, projekt- och produktionsledare. De ansvarar för granskning av tekniska handlingar och övertar ofta byggherrens BAS-P-ansvar.

Leder arbetet i enlighet med kundens önskemål gällande krav och ramar som satts upp för teknik, tid, kvalitet, miljö, arbetsmiljö och ekonomi. Projekteringsledaren samordnar de konsulter som ingår i projekteringsgruppen och leder processen mot uppsatta mål. Följer upp kostnader för projekterande konsulter, upprättar slutkostnadsprognoser och andra ekonomiska rapporter gällande projekteringen.

BAS-P
BAS-P ansvarar för att sammanställa redovisande underlag från projektörerna. De ser till att gällande arbetsmiljökrav identifieras och säkerställs. Det gäller både för de involverade i projektgenomförandet men även för tredje man och de som ska arbeta eller bo i byggnaden eller anläggningen då projektet är slutfört.

BAS-P upprättar projektets arbetsmiljöplan som inkluderar hur verksamheten ska bedrivas så att inte olika arbeten skapar risker för varandra. I planen beskrivs även hur projektet ska läggas upp för att säkerställa en säker arbetsmiljö.

BAS-P gör sedan en dokumenterad genomgång och överlämning till BAS-U, som tar över arbetsmiljöansvaret för produktionsfasen.

Byggledning

Beroende på projektets storlek och upphandlingsform, formas byggledarens roll. En byggledare hjälper byggherren med projektgenomförandet, vanligen vid general- eller totalentreprenad. Vid riktigt små projekt kan rollen som projekt-, projekterings- och byggledare ibland innehas av samma person.

Byggledaren har bred kompetens och fungerar både som rådgivare och ledare och löser många av de frågetecken som kan uppstå under projektets gång. Kommunikationsförmåga, att se möjligheter före problem och komma med lösningar är viktiga egenskaper.

Byggledaren leder projektet inom givna ramar mot uppsatta mål gällande tider, ekonomi och kvalitet. Säkerställer även att kontraktsmässiga miljö- och kvalitetskrav samt tekniska och juridiska krav efterlevs. De följer upp ekonomin med prognoser och ÄTA-hantering.

Det är viktigt att involverade parter i projektet får ett bra samarbete och transparens och byggledaren har en central roll.

Produktionsledning

Produktionsledarens huvuduppgift är att planera, leda och samordna produktionen. Ansvarar för fortlöpande avstämningar och vid behov att korrigeringar görs. Säkerställer att projektet fortlöper utan hinder och störningar samt att arbetsmiljön efterföljs och att alla involverade lever upp till ställda krav. Rollen kan liknas med platschef eller arbetsledare hos en byggentreprenör.

Samordning av arbetsmiljö, avstämningar och prognosunderlag och uppföljning av delentreprenader. Leder och ansvarar för byggmöten, basmöten, planeringsmöten, skyddsronder, arbetsberedningar med berörda delentreprenörer, deltar vid entreprenadbesiktningar och samordnar delentreprenörernas slutdokumentation inför överlämnandet till byggherren.

BAS-U
BAS-U rollen kan överlåtas från beställaren efter särskild överenskommelse. Det görs vanligen när ett projekt övergår från projekteringsfas till utförandefas.

BAS-U organiserar och samordnar skyddsarbetet, ställer krav på entreprenörernas riskinventeringar för att skapa en säker arbetsmiljö under projektet.

BAS-U tar över och utvecklar arbetsmiljöplanen från BAS-P och ser till att den finns tillgänglig och synlig ute på plats i projekten samt att den efterföljs av samtliga.

BAS-U är vid större och komplexa projekt en enskild roll, medan det i mindre projekt kan innehas av exempelvis produktionsledaren.

Installationsledning

Installationsledaren är en nyckelperson när det kommer till att koordinera, styra- och följa upp installationsarbetena. De sköter samordning av planering och produktion, samordnar arbetsmiljön, upprättar slutkostnadsprognoser och följer upp delentreprenaderna, följer upp delentreprenörernas egenkontroller, deltar vid besiktningar och samordnar delentreprenörernas slutdokumentation inför överlämnandet till byggherren.

Genom att vara med tidigt i projektering och planering av projektet, kan ofta överraskningar och förseningar undvikas. Givetvis följer de projektet genom hela processen och ser till att slutprodukten levereras i tid och överlämnas på bästa sätt till kund.

Installationsledaren och produktionsledaren kan ha likartade roller med olika specialiseringar.

Kalkylering

Kostnadsbedömningar och kalkyler är centralt viktiga i alla projekt. I tidiga skeden och vid milstolpar görs ofta nyckeltalsbaserade kostnadsbedömningar, för att närmare produktionsstart övergå till mer eller mindre detaljerade kalkyler.

Succesiva avstämningar med uppdaterade kostnadsbedömningar varefter projektet tar form, är avgörande för att säkerställa att totalkostnadsbedömningen för projektet håller. Den största påverkan på slutkostnaden sker i de tidiga skedena.

Under projektets gång kan man hitta nya alternativ eller stöta på utmaningar, där alternativkalkyler kan vara avgörande för att hitta rätt lösningar. Även motkalkyler på lämnade offerter eller kostnadssammanställningar från leverantörer behöver ofta göras.

Tidsplanering

Tidplanering är ett av projektets viktigaste styrmedel. För att skapa friktionsfria övergångar mellan olika faser och en välfungerande produktion mellan olika entreprenörer och leverantörer är tidplanen central. Beroende på projektets storlek och komplexitet kan tidplanerare utgöra en egen roll, alternativt att det hanteras av projekt-, projekterings-och bygg- eller produktionsledare med ansvar för respektive delar.

Upphandling

Upphandling kräver mer än att bara köpa rätt entreprenad eller produkt till ett bra pris. Ett tydligt och strukturerat förfrågningsunderlag är avgörande för att få in anbud med kvalitet och möjligheten att forma kontrakten. En högkvalitativ upphandling är en förutsättning för kvalitet, flexibilitet och att kunna styra slutkostnaden. Det krävs noggrannhet, eftertanke och  fingertoppskänsla för att avgöra skillnaden mellan en bra och en mindre bra produkt eller entreprenör.

Våra upphandlare deltar i projektets budgetarbete, upprättar beslutsunderlag för upphandlingar till beställaren och ger rekommendation inför beslut, de granskar handlingar och upprättar gränsdragningslistor. De har också lång erfarenhet av LOU.

Forsens ställning i branschen är oberoende, vi har inga kopplingar eller bindningar till enskilda konsulter, entreprenörer eller leverantörer. Det borgar för en sund konkurrens i alla led.

Miljö- och hållbarhetsledning

Våra miljö- och hållbarhetsledare hållbarhetmiljöledare fungerar som specialiststöd i projekten. Framförallt för projektledningen men kan även vara byggherrens kvalificerade stöd kring miljölagstiftning, miljötillstånd, certifieringar, hållbarhetsarbete och återbruk.
Våra specialister arbetar i tidiga skeden och tar fram hållbarhetsmål, handlingsplaner och ansöker om eventuella miljötillstånd/anmälningar för projektet.

De styr upp och följer projektörers och entreprenörers miljöarbete, hanterar myndighetskontakter kring miljöfrågor, utredningar vid återbruk och arbetar med framtagande av mallar, rutiner, kontroll- och miljöplaner. De utför miljöronder och -revisioner, tolkar och implementerar ny miljölagstiftning och bistår med inköpsstöd för återbrukat material.

De bistår kort och gott med sin expertis så att projekten kan uppnå gällande krav på miljö och hållbarhetsarbetet.

 

Arbetsmiljöledning

Våra arbetsmiljöledare kan verka som stöd åt projekt-, projekterings-, bygg- och produktionsledare. De kan även hjälpa till externt vid behov.

Att identifiera risker och ett systematiskt arbetsmiljöarbete är förutom lagkrav centralt avgörande för en säker byggarbetsplats. Arbetsmiljöledaren driver detta och hanterar myndighetskontakter inom området. Att arbeta proaktivt är nödvändigt.

Arbetsmiljöledaren tar fram rutiner och mallar, underlag och kontrollplaner och kan också vara byggherrens kvalificerade stöd kring arbetsmiljölagstiftningen. De är med och leder eller medverkar vid arbetsmiljörevisioner och finns som stöd vid eventuella arbetsplatsolyckor eller krissituationer.

Ekonomistyrning

Ekonomin i projekt är naturligtvis av avgörande betydelse. Att succesivt uppdatera kostnadsbedömningar är en viktig del, medan att i detalj följa upp varje enskilt kostnadsslag mot budget och kvalificerad uppdatering av slutkostnadsprognoser är en annan.

Forsens controllers har kunskaper genom hela byggprocessen, vilket krävs för att kunna erbjuda tjänster inom ekonomistyrning för byggprojekt.

Ekonomistyrning för oss handlar om att helheten – att vara påläst och insatt i vad projektet innebär, vad som finns med i de kontrakt som skrivs, ta fram en budget och samordna eller leda inköp.

Driftsättning/överlämning

I god tid inför slutskedet i projekt, behöver driftsättning planeras. Förutom egenkontroller och samordnad provning inom olika entreprenader, förekommer ofta sidoentreprenader inom säkerhet, telekommunikation och nätverk eller hyresgästanpassningar.

Speciellt inom industrin kan det handla om processdelar som skall installeras parallellt med projektet i övrigt. Även inför övertagande och inflyttning av hyresgäster eller boende är tydliga gränssnitt, definierade ansvar och överlämningar viktiga för alla parter.

Ofta ingår detta arbete i den ordinarie projektledningen, men ibland kan specialiserade resurser behövas för att säkerställa resultatet.

Besiktning

Forsen kan hantera alla de typer av besiktningar som finns inom en entreprenad och kan till det även lägga till specialkompetens inom finplanering landskap och lekparker. Vi har certifierade och erfarna besiktningsmän i organisationen, som även kan ta uppdrag som huvudbesiktningsmän. Till detta har vi även ett brett nätverk av specialister för att lösa kundens problem.

Det finns i princip två huvudgrupper av besiktningar som man kan utföra och de är entreprenad- och statusbesiktningar.

Läs mer om hur vi jobbar med besiktningar i Pers Kügler blogginlägg. Per är ansvarig för besiktningsgruppen på Forsen.

Kontrollansvarig enligt PBL

Forsens kontrollansvariga är certifierade i nivå N eller K. Det finns en lång erfarenhet inom företaget och bra rutiner för kontrollplaner så att gällande krav skall uppfyllas.

Kontrollansvariga följer projektet från tekniskt samråd till slutbesiktning och slutbesked. De är med under projektets gång, genomför kvalitetsavstämningar för att säkerställa efterlevnad och att förutsättningarna för slutbesked innehålls.

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK